ვიზუალური კომუნიკაცია

ვიზუალური კომუნიკაცია პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის საგანია. მინი კურსს პიარსკოლაში 3 სალექციო დღე, ჯამში 9 საათი ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან:

 • კულტურული პატერნი და გონების პროექცია
 • აღქმის ფილოსოფია – ეპისტემილოგია
 • ფორმისა და შინაარისის ურთიერთმიმართება
 • ცნობიერის და ქვეცნობიერის აღქმა და კომუნიკაცია
 • შემეცნების ონტოლოგია
 • Direct & Indirect message & სტრატეგიული ლაბირინთი
 • კომუნიკაციის ანატომია
 • ვიზუალური თხრობა
 • ქვეცნობიერის იმპულსი
 • კომუნიკაციის სტრატეგია
 • Visual memory (Long Term – Short Term)