ეფექტური კომუნიკაციები

ეფექტური კომუნიკაციის ლექციებიდან სტუდენტი მიიღებს საქმიანი კომუნიკაციის შესახებ თეორიულ ცოდნას და გაივარჯიშებს პრაქტიკულ უნარებს, ისწავლის ისეთ კომუნიკაციურ ტექნიკებს, როგორიცაა:

  • ეფექტური კომუნიკაციის პროცესი
  • კომუნიკაციის მიზნები და დონეები
  • რეალობის სუბიექტურობა
  • ინფორმაციის გადაცემისა და აღქმის ვარიანტები
  • მოსმენის ტიპები – აქტიური და პასიური მოსმენის ტექნიკა
  • შეკითხვების ტიპები
  • უკუკავშირის ტექნიკა
  • პრეზენტაციის ტექნიკა/არავერბალური კომუნიკაცია